Wilhelm Smolka KG Wilhelm Smolka KG

Rahmen - Klassizismus

Empire
Klassizistischer Rahmen,  Anf. 19. Jhdt